Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi

 

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www: http://sp1jastrzebia.szkolna.net

Data publikacji strony internetowej: 6 grudnia 2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25 września 2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Umożliwiamy powiększanie czcionki i fokus wokół elementów nawigacyjnych, ale nie spełniamy następujących wymagań: strona nie jest dostosowana do wyświetlania na urządzeniach o mobilnych z małym wyświetlaczem, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, brak formularza kontaktowego.

Powody wyłączenia: strona nie została jeszcze przebudowana, ponieważ niosłoby to za sobą nadmierne obciążenia dla szkoły.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09 -29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Seweryn Baran e-mail: gimnazjumjastrzebia@onet.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 651 2466

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła spełnia wymagania zgodne z ustawą z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1. Wejścia. Główne wejście do budynku jest usytuowane od drogi gminnej w stronę przysiółka Przybyłów. Wejście jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych, równolegle funkcjonuje podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście do sali gimnastycznej jest usytuowane od drogi powiatowej w stronę Słonej. Wejście jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych, równolegle funkcjonuje podjazd dla osób niepełnosprawnych.

2. Korytarze i schody. Pomieszczenia szkolne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie  posiada urządzeń, które umożliwiają dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń.

3. Dostosowania. I piętro jest dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Sala gimnastyczna – korytarze, zaplecze sanitarne jest dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich.  Pomieszczenia w budynku opisane są w sposób wizualny - tablica informacyjna, oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

4. Parking.  Brak parkingu dla samochodów  dowożących uczniów niepełnosprawnych.

5. Pies asystujący. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego poprzez pomoc pracownika szkoły.

6. Tłumacz języka migowego – brak.

 

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny