Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiej

Innowacje

Czcionka:

Rok szkolny 2019/2020

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  „The pleasant journey with English”.

Autor i realizator innowacji: mgr Małgorzata Gargula

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi

Tytuł innowacji:  „The pleasant journey with English”. (Przyjemna podróż z językiem angielskim).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (teks jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.) – art. 41 ust. 1 pkt 3, art. 50 ust.2
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) – art. 15 pkt 29b
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.

Rodzaj innowacji: metodyczna

Czas realizacji: wrzesień 2019r. – marzec 2020r. 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi

Klasy objęte innowacją: Uczniowie klasy VII.

Program na którym oparta jest innowacja: Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej.

AutorzyEwa Piotrowska, Tomasz Sztyber

 I Wstęp

W dzisiejszym świecie znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego jest rzeczą niezwykle ważną, ponieważ daję większe możliwości na przyszłość. Dlatego bardzo ważne jest zachęcanie uczniów do posługiwania się nim w realnych sytuacjach, w których będą mogli kształcić i rozwijać swoje umiejętności w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia.                                                                         

Proponowana  innowacja jest efektem moich obserwacji i spostrzeżeń w trakcie jedenastoletniej pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Zaobserwowanym faktem jest to, że atrakcyjna forma zajęć przyczynia się przede wszystkim do zainteresowania młodych ludzi językiem obcym, a co za tym idzie, do znaczącego pogłębienia znajomości tegoż języka oraz motywowania uczniów do samodzielnej nauki.

Dlatego też wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej „The pleasant journey with English” podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego w sposób jeszcze bardziej inspirujący, kładąc jednocześnie nacisk na najważniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Rozbudzi to w uczniach chęć zgłębiania wiedzy, ciekawość poznania innych języków, motywację do dalszej edukacji a przede wszystkich pomoże przełamać barierę językową.  

Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci oraz uczynienie z nauki procesu przyjemnego i efektywnego. Mając to na uwadze, podjęłam decyzję, aby wzbogacić swoją działalność dydaktyczną o tak atrakcyjne elementy jak: czytanie literatury w formie tradycyjnych książek w wersji tzw. easy readers (uproszczonych lektur obcojęzycznych), oglądanie filmów w angielskiej wersji językowej, naukę piosenek anglojęzycznych, pisanie listów po angielsku, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, wykorzystanie do nauki fiszek językowych. Pozwoli to dzieciom na kontakt z żywym językiem i przyczyni się bezpośrednio do bogacenia słownictwa oraz doskonalenia wymowy.

W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie będą rozwijali zintegrowane umiejętności językowe takie jak: znajomość środków i funkcji językowych, odbioru tekstów pisanych, słuchanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Dodatkowo zajęcia nastawione będą na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych związanych z sytuacjami z życia codziennego. Zajęcia będą prowadzone również z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej, Internetu oraz innych ciekawych form prowadzenia zajęć.

II Cele innowacji:

Cele ogólne:

 • promowanie języka angielskiego wśród dzieci
 • zachęcanie uczniów do rozwijania swoim umiejętności językowych
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego
 • poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym
 • kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur,
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
 • rozwijanie wiedzy i podstawowych sprawności językowych: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie
 • rozwijanie kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na aspekt umiejętności prowadzenia konwersacji
 • podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • potrafi reagować słownie i pisemnie w prostych sytuacjach dnia codziennego
 • rozumie teksty czytane o różnorodnej tematyce, potrafi wyszukać w nich konkretne informacje
 • poznaje różnice między formami języka angielskiego oficjalnego i potocznego
 • posługuje się słownikiem dwujęzycznym
 • rozumie teksty słuchane i potrafi zareagować w konkretnej sytuacji zadaniowej
 • łatwiej rozwiązuje zadania testowe i egzaminacyjne
 • tworzy spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem stylistycznym i gramatyczno – leksykalnym
 • poszerza bierny i czynny zasób słownictwa poprzez różnorodne formy obcowania z językiem obcym (książki, filmy, piosenki, materiały internetowe)
 • rozwija swoje umiejętności językowe poprzez oglądanie filmów w języku angielskim, słuchanie i tłumaczenie piosenek, czytanie książek w języku angielskim
 • zapoznaje się z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty itp.)
 • doskonali umiejętności współpracy w grupie i w zespole
 • przygotowuje się do udziału w konkursach językowych,
 • doskonali umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim (w formie tradycyjnej i elektronicznej)

Dodatkowym celem ważnym dla podniesienia jakości pracy szkoły jest poszerzenie jej oferty edukacyjnej.

III Zasady innowacji

Innowacja pt. „The pleasant journey with English” będzie realizowana przez uczniów klasy VII w roku szkolnym 2019/2020. Innowacja realizowana będzie co dwa tygodnie podczas zajęć koła języka angielskiego oraz na lekcjach języka angielskiego.

IV Metody i techniki pracy

Metody realizacji celów  innowacji będą uwzględniały różnorodne metody, formy oraz techniki pracy z uczniami.

 • metoda komunikacyjna (odgrywanie scenek i dialogów używanie autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu ulotki, scenki)
 • metoda podająca
 • metoda bezpośrednia (uczniowie podczas lekcji sami używają nowopoznanych zwrotów we wzajemnej komunikacji

Formy i techniki pracy:

 • praca indywidualna
 • praca zbiorowa
 • praca w grupach i parach
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, także autentycznych
 • symulacje językowe typowych sytuacji komunikacyjnych
 • ćwiczenia w pisaniu listów, pocztówek, e-maili,
 • projekcje filmów w oryginalnej wersji językowej połączone z ćwiczeniami na zrozumienie
 • organizowanie i udział w imprezach i konkursach językowych

Materiały i środki dydaktyczne:

 • filmy DVD lub dostępne w Internecie
 • płyty CD (nagrania piosenek)
 • książeczki easy readers w języku angielskim
 • tablica multimedialna
 • materiały autentyczne
 • gry planszowe – dydaktyczne
 • słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie
 • materiały przygotowane przez nauczyciela
 • fiszki językowe

V Treści programowe

Tematyka zajęć odnosi się do zakresu wymagań zawartych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klas IV-VIII i obejmować będzie: rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, znajomość środków i funkcji  językowych, przetwarzanie wypowiedzi i ich redagowanie. Tematyka zajęć ma charakter otwarty, a nauczyciel  może planować i modyfikować ją w  zależności   od   potrzeb swoich uczniów:

- Let’s watch – oglądanie filmów w angielskiej wersji językowej dostępnych w Internecie, w których tempo wypowiadanych zdań i zwrotów będzie odpowiadało biegłości językowej uczniów; częste powtarzanie.

-My i piosenka – praca z piosenką w języku angielskim, wprowadzanie nowych struktur w kontekście, wprowadzenie nowego słownictwa i utrwalenia już znanego, tłumaczenia,  ćwiczenia wymowy, nauka zwrotów, śpiewanie piosenki.

- Praca ze słownikiem dwujęzycznym.

- Korzystanie z programów mulimedialnych.

- Redagowanie listów i maili do przyjaciół.

- Everyday life - scenki komunikacyjne, dialogi (potrafię zapytać o cenę, zdrowie, kierunek, ulubione rzeczy, itp.).

- English culture and traditions – przygotowujemy prezentacje.

-Let’s read stories in English – czytanie opowieści, historyjek w formie książek w uproszczonej wersji językowej (easy readers wyd. Oxford) – wykonywanie zadań do książki.

- Rozwiązywanie zadań przygotowujących do konkursów z języka angielskiego.

VI Przewidywane efekty

Celem wprowadzenia innowacji jest podniesienie poziomu kształcenia w zakresie języka angielskiego, przezwyciężenie blokady w posługiwaniu się językiem obcym , zdobycie przez uczniów większej pewności siebie i śmiałości. Dodatkowo wprowadzając taką innowację wierzę, że nauka języka angielskiego stanie się dla uczniów wspaniałą przygodą i zachęci ich do dalszego poszerzania swoich umiejętności.

 

Efekty dla uczniów

 • zdobycie nowych umiejętności i podniesienie poziomu posiadanych kompetencji kluczowych
 • umocnienie wiary w swoje możliwości językowe
 • wzmocnienie motywacji do pracy
 • pokonanie strachu przed włączeniem się do udziału w konkursach przedmiotowych i prezentowaniem swoich umiejętności
 • podejmowanie systematycznych działań doprowadzi do wzbogacenia czynnego i biernego zasobu słownictwa uczniów  
 • poprawa umiejętności pracy w grupie.

 

Efekty dla szkoły:

 • poprawa jakości pracy szkoły
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków

 

VII Ewaluacja

Ewaluacja innowacji będzie realizowana w marcu 2020 roku. Na bieżąco prowadzona będzie obserwacja pracy i postępów uczniów zarówno podczas zajęć, jak i konkursów oraz zbierane będą informacje o pozytywnych efektach wychowawczych.

Narzędziem ewaluacji będą:

-ankieta ewaluacyjna dla uczniów

-zdjęcia i informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły

Sposoby ewaluacji:

- rozmowy z uczniami

- obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji podczas zajęć

- analiza efektów pracy uczniów

- przygotowanie Dnia Języków Obcych

 

Literatura

 1. Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej.
  AutorzyEwa Piotrowska, Tomasz Sztyber
 2. Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris „All Clear - podręcznik dla klasy VII”

Wydawnictwo Macmillan

 

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole są realizowane następujące innowacje:

 

"Śladami Św. Królowej Jadwigi" . Autorzy- ks. Jacek Drożdż, pani Justyna Martyna, pani Małgorzata Miłkowska.

"Dla Ciebie Polsko".  Autorzy- pan Seweryn Baran, pani Małgorzata Szczepanek, pani Marzena Łatka.

"Uczymy się i bawimy razem".  Autorzy- pani Ewa Adwent- Giemza, pani Katarzyna Gwóźdź, pani Małgorzata Madej.

"Zestaw ćwiczeń śródlekcyjnych". Autor- pan Tomasz Gucwa.

 

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny